Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Zberný dvor 

kontajnery-zberny-dvorOtváracie hodiny:

Podelok:  14:00 - 16:00   
Streda:  14:00 - 16:00  
Piatok: 14:00 - 16:00  
Sobota: 10:00 - 12:00 14:00 - 16:00

Počas sviatkov je zberný dvor zatvorený.

 pdf-ikona Prevádzkový poriadok zberného dvora 

Niektoré dôležité ustanovenia zberného dvora:

Vymedzenie zložiek odpadu, ktorých likvidáciu NEZABEZPEČUJE obec na zbernom dvore:

 • Komunálny odpad - je pre účely tohto prevádzkového poriadku odpad z domácností vznikajúci na území obce Malé Leváre, ktorého pôvodcom sú osoby žijúce na území obce. 
  Komunálny odpad je na ZD ukladať ZAKÁZANÉ, na komunálny odpad sú určené smetné nádoby. V prípade že smetná nádoba nie je pre pôvodcu komunálneho odpadu postačujúca, je povinný požiadať o väčšiu smetnú nádobu, poprípade si zakúpiť na obecnom úrade plastové vrecia určené na komunálny odpad
 • Pneumatiky. Jedná sa o opotrebované pneumatiky z motorových vozidiel, bicyklov atď.
  Pneumatiky je na ZD ukladať ZAKÁZANÉ, pneumatiky je povinný odoberať ich predajca, respektíve osoba, od ktorej si občan nové pneumatiky zakúpi.
 • Azbest. Jedná sa o nebezpečnú zložku stavebného odpadu. Azbest je pôvodca povinný likvidovať prostredníctvom osoby, ktorá má oprávnenie s týmto odpadom manipulovať.

Vstup na ZD a podmienky prevzatia odpadu

 • Pri dovoze odpadu na zberný dvor je návštevník povinný prihlásiť sa na vrátnici ZD a oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom ZD. 
 • Návštevník je povinný preukázať sa platným občianskym preukazom prevádzkovateľovi zberného dvora a povolením obce Malé Leváre využívať ZD - (ďalej len „Povolenie“). Doklad za predchádzajúci rok je platný do 31. marca bežného roka. Povolenie sa vydáva na obecnom úrade Malé Leváre po uhradení poplatku za komunálny odpad. 
 • Obec Malé Leváre si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na základe samostatného posúdenia zamestnanca ZD:
  • silne znečistený 
  • obsahuje nebezpečné látky 
  • obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania 
  • odovzdávané množstvo presahuje povolené množstvo 

 

 

 

 

Skrabak@amedial.sk