Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Základné informácie o náučnom chodníku Malé Leváre
Rozloha: kataster obce Malé Leváre
Dĺžka: 14,5 km
Čas prechodu: chodci cca 4-5 hodín, cyklisti cca 1 - 1,5 hod
Počet zastávok: 8 informačných panelov
Názvy panelov:
2 orientačné tabule
Zameranie chodníka: prírodovedný, environmentálny a kultúrno-spoločenský
Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, peší, cyklistický
Náročnosť: nenáročný z hľadiska dĺžky i náročnosti terénu
Tento náučný chodník v Malých Levároch je jedným z výstupov projektu RAMSAR Eco NaTour, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov EFRR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007-2013
Projektoví partneri:
Weinviertel Management – hlavný partner projektu, Rakúsko
Obec Malé Leváre – slovenský partner
Združenie March.Raum – (obec Marchegg, Weiden an der March, WWF), Rakúsko
Obec Lassee, Rakúsko

História obce Malé Leváre
Prvá písomná zmienka o našej obci pochádza z roku 1377, kedy kráľ
Ľudovít daroval rozsiahle územie šľachtickému rodu Hont - Poznanovcov. Maďarský názov Kyslew sa odvodzuje od slova loveszek -strelec, vár - pevnosť- oporný bod strelcov. Historicky doložené názvy obce:
V roku 1377 Kyslew, v roku 1476 Kyslevár, v roku 1773 Klein-Schutzen, v roku 1863 Kislewárd, v roku 1920 Malé Leváry a 1927 súčasný názov Malé Leváre.
O Plavecké panstvo sa začal zaujímať Pavol Pálfi a uhorský kráľ Ferdinand II. mu vystavil vlastnícky list. Tak sa Pálfiovci stali pánmi rozsiahleho územia, ku ktorému patrilo i celé Záhorie, prakticky až do skončenia I. svetovej vojny. Pálfiovský rod mal viacero vetiev a jedna z nich sídlila v Malackách.
V I. svetovej vojne položilo život na bojiskách 56 mužov. V októbri 1944 padlo na okraj obce americké bombardovacie lietadlo Boening. 4 apríla prešiel cez obec front, čo pre našu obec znamenalo koniec II. svetovej vojny, v ktorej zomrel len 1 náš občan.

Demografický vývoj:
Rok počet obyvateľov
1785 929
1910 1675
1958 1478
1982 1196
1991 979

Úbytok obyvateľov bol spôsobený vyhlásením našej obce ako za zánikovú, nemohli sa tu stavať nové rodinné domy a tak mladí ľudia z obce odchádzali za lepšími podmienkami.

Významní rodáci: Anton Stankovič - spevák
Ladislav Holásek - spevák
Miloš Balgavý - umelecký keramikár
Cyril Klena - osvetový pracovník a kronikár

Míľniky obce
1377 - prvá písomná zmienka o našej obci
1896 stanovenie hranice medzi obcami Veľké Leváre, Gajary a Rakúskom
1927 obec dostala terajší názov Malé Leváre
1784 postavená prvá budova školy
1823 otvorená vlastná rímsko-katolícka škola
1936 elektrifikácia obce
1941 regulácia rieky Morava
1944 vybudovaná prečerpávacia stanica
1957 založené celo obecné družstvo
1965 - 1970 zbúraná stará škola a na jej mieste bol vybudovaný Kultúrny dom
1977 naša obec získala titul „Najkrajšie zveľadená obec“. V tom roku boli vybudované asfaltové cesty a chodníky
1990 postavený dom smútku

Skrabak@amedial.sk