Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Rok 2018

pdf-ikona  Návrh rozpočtu na rok 2018 - 2020 Príjmy 
pdf-ikona Návrh rozpočtu na rok 2018 - 2020 Výdavky
pdf-ikona Rekapitulácia rozpočtu na rok2018

Rok 2017

pdf-ikona Návrh rozpočtu na rok 2017 - 2019 Príjmy
pdf-ikona  Návrh rozpočtu na rok 2017 - 2019 Výdavky
pdf-ikona Rekapitulácia rozpočtu na rok2017
pdf-ikona Finančný výkaz o plnení príjmov a výdavkov 2017
pdf-ikona Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017
pdf-ikona Súvaha k 31.12.2017
pdf-ikona Záverečný účet obce za rok 2017
pdf-ikona Výročná správa obce za rok 2017
pdf-ikona Správa nezávislého audítora z uč. závierky 2017

Rok 2016

pdf-ikona Návrh rozpočtu na r. 2016 -2018 - príjmy
pdf-ikona Návrh rozpočtu na r. 2016-2018 - výdavky
pdf-ikona Rekapitulácia návrhu rozpočtu r. 2016 -2018
pdf-ikona Finnčný výkaz o plnení rozpočtu 1.-12.2016
pdf-ikona Výkaz ziskov a strár k 31.12.2016 
pdf-ikona Súvaha k 31.12.2016
pdf-ikona Záverečný účet obce 2016
pdf-ikona Správa nezv. audítora z aud.učt. závieky 2016
pdf-ikona Výročná správa 2016

Rok 2015

pdf-ikona Finančný výkaz o plnení rozpočtu 1.12. 2015
pdf-ikona Výkaz zistkov a strán k 31.12.2015
pdf-ikona Výkaz o plnení rozpočtu za 1-6. 2015
pdf-ikona Súvaha k 31.12.2015
pdf-ikona Návrh rozpočtu na roky 2015 -2017 - príjmy
pdf-ikona Návrh rozpočtu na roky 2015 -2017 - výdavky
pdf-ikona Rekapitulácia návrhu rozpočtu na r.2015-2017
pdf-ikona Záverečný účet obce Malé Leváre a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
pdf-ikona Správa nez. audítora o overení účtovnej závierky 2015
pdf-ikona Výročná správa 2015

Rok 2014

pdf-ikona Výkaz zistkov a strát k 31.12.2014 
pdf-ikona Výkaz o plnení rozpočtu 1-12 2014
pdf-ikona Výkaz o plnení rozpočtu 1-6 2014
pdf-ikona  Súvaha k 31.12.2014 - aktíva
pdf-ikona Súvaha k 31.12.2014 - pasíva
pdf-ikona Záverečný účet  Obce Malé Leváre a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
pdf-ikona Výročná správa a dodtok správy aut. o overní súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za r. 2014
pdf-ikona Správa nez. audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014

Rok 2013

pdf-ikona Výročná správa za rok 2013
pdf-ikona Správa nezávislého audítora za rok 2013
pdf-ikona Záverečný účet Obce Malé Leváre za rok 2013
Skrabak@amedial.sk