Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Verejnná vyhláška 

-5923da1b2938d8581c918c3eStavebný úrad - oznamy

pdf-ikona

Potrek proti komárom

dusikate postrekyPostrek proti komárom sa v Malých Levároch uskutoční v piatok, 9.6.2017 od 5:00 hod. Obyvateľom touto činnosťou nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Postrek je nebezpečný pre včelstvá.

Ocenennie  - Jozefína Mrázová

Jojka MrázovaNaša pani vychovávateľka Jozefína Mrázová bola pri príležitosti Dňa učiteľov prijatá spolu s pedagógmi z celého Slovenska ministrom školstva Petrom Plavčanom.

Ako jediná zástupkyňa nášho okresu obdržala Ďakovný list za dlhoročnú kvalitnú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania.

Srdečne blahoželáme.

Oznámenie o dočasnom presunutí autobusovej zástavky

Autobusova zastavkaOznamujeme občanom, že z dôvdu rekonštrukcie nájazdu na autobusovú zástavku Malé Leváre 262, bude táto zástavka dočasne presunutá pred rodinný dom so súp. č. 283 - oproti obecnému úradu od 23.03.2017 do 27.03.2017

Nariadenie Regionálnej veterinárrnej a potravinovej správy

115212351Obec Malé Leváre oznamuje občanom, že na jazere v rekreašnej oblasti Rudava bol monitorovaný pozitývny nález vysoko patogenneho vírusu HN58. Tento vírus sa na človeka neprenáša. V súvislosti s týmto nálezom vyplývajú pre drobnýh chovateľov hydiny a iného vtáctva a dotknuté osoby a organizácie určité povinnosti, ktoré sa nachádzajú v správe nariadení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorá tvorí prílohu.

Podmienky využívania zberného dvora

Zberny dvorOznamujeme občanom, že na zbernom dvore je možné odovzdať len tento odpad:

Objemové odpady (200307) - sú komunálne odpady, ktoré svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedajú používaným zberným nádobám v systéme zberu komunálneho odpadu. Patria sem napríklad: nábytky, dvere, skrine, postele, okenné rámy (bez skla) a podobne. ZD preberá výlučne rozobratý objemový odpad, ktorý je zbavený kovových, sklenených atď. častí. Nábytok musí byž rozobratý.

Rozhodnutie o cene za odvážanie a čistenie odpadových vôd

dosadzovacie nadrze cov humenne

Rozhodnutie o cene za odvážanie a čistenie odpadových vôd pre Enviropark Pomoravie vydané dňa 28.10.2013.

Rozhodnutie

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci

 vyrn 26120l 3farby wmZverejňujeme rozpis zvozu komunálneho odpadu obci Malé Leváre na 1. polrok 2017

Rozpis

Oznámenie o začatí konania na výrub stromov

2164580 strom-roka-dub-letny-diviaky-nad-nitricouObec Malé Leváre ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti p. Stanislava Skokánka zo dňa 3.11.2016, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie konania vo veci vydanie súhlasu na výrub stromu podľa §47 dos. 3 zákona

Oznámenie

Skrabak@amedial.sk