Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Podmienky využívania zberného dvora

Zberny dvorOznamujeme občanom, že na zbernom dvore je možné odovzdať len tento odpad:

Objemové odpady (200307) - sú komunálne odpady, ktoré svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedajú používaným zberným nádobám v systéme zberu komunálneho odpadu. Patria sem napríklad: nábytky, dvere, skrine, postele, okenné rámy (bez skla) a podobne. Na ZD sa preberá výlučne rozobratý objemový odpad, ktorý je zbavený kovových, sklenených atď. častí.

Drobné stavebné odpady (170107, 170504, 170904) - (ďalej len „DSO“) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou (nepodnikateľom) v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej osoby na ktoré sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť. Patrí sem najmä: dlažba, omietka, kúsky muriva, betónu, malty, lepidla a podobne.

Biologicky rozložiteľný odpad (200201) - je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad (najmä tráva, vetvy, lístie, konáre, vinič ). Pri odovzdávaní biologicky rozložiteľného odpadu sa preberá výlučne odpad rozdelený zvlášť na trávu, lístie, iné rastlinné odpady a zvlášť na konáre, ktoré je nutné zdrviť.

Papier (200101) - o tejto kategórie patrí každý druh papiera zbavený kovových a iných častí. Nie je možné odovzdať papier znečistený ropnými látkami, farbami a podobne.

Plasty (200139) - sú odpady rôzneho druhu PET, PE, PP, PVC. Do tohto druhu patria plastové obaly, fólia, hračky, PET fľaše, PE fólie, drobné plastové výrobky, prepravky atď. Plasty nesmú obsahovať kovy, drevo a iný druh materiálu. PET fľaše musia byť stlačené a uložené v umelohmotnom vreci. Plastové obaly zo stavieb musia byť poskladané a zviazané.

Sklo (200102) Do tejto kategórie zaraďujeme biele a farebné sklo, ktoré je vhodné rozdeliť. Odpad je tvorený zo sklených fliaš, pohárov, skleného obalového materiálu, tabuľového skla a pod. Sklo nesmie byť znečistené ropnými látkami, rozpúšťadlami a farbAkumulátory a batérie (200133, 200134) - sú olovene, niklovo-kadmiové, ortuťové a iné batérie, ktoré sa budú uskladňovať v špeciálnych ekologických boxoch. Na ZD je možné priniesť výlučne akumulátory a batéria nerozobraté, s neporušeným obalom.

Elektrické a elektronické zariadenia a elektroodpad z domácností (200136) - je odpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. Patria sem: chladničky, práčky, televízne prijímače, PC, monitory apod. Elektrické spotrebiče je povinný odoberať ich predajca. Elektrické spotrebiče musia byť v celku, to znamená, že v nich nesmú chýbať elektrické súčiastky.

Šatstvo a textílie (200111, 200110)

Skrabak@amedial.sk