Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Verejná obchodná súťaž

Snímka obrazovky 2020-02-13 o 13.12.22Obec Malé Leváre  v y h l a s u j e. obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce pozemky určené pre individuálnu bytovú výstavbu, nachádzajúce sa v obci Malé Leváre, k. ú. Malé Leváre, zapísané na LV č. 4064:
1.parc. č. 10489, o výmere 716 m2 – ostatná plocha
2.parc. č. 10486, o výmere 2172 m2 – ostatná plocha

Podmienky súťaže

Skrabak@amedial.sk