Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Ponuka pracovnej pozície

Stavebny uradObec Malé Leváre prijme do pracovného pomeru referenta stavebného úradu. 

  • Zamestnanie na čiastočný úväzok
  • Možnosť nástupu: od 1.1.2021, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia
  • Žiadosti s profesijným životopisom zasielajte na adresu:
   Obec Malé Leváre, obecný úrad 177, 908 74 Malé Leváre. alebo na nižšie uvedené e-mailové adresy.

   Bližšie informácie podá Adrian Pernecký - 0918 784 812

Náplň práce:

 • vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia na všetky stavby a ich zmeny podľa § 54  - § 70 stavebného  zákona
 • povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona,
 • povoľuje terénne úpravy podľa § 71 až 73 stavebného zákona,
 • vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby podľa § 76 až 82 stavebného zákona,
 • vydáva povolenie na predčasné užívanie  stavby podľa § 83 stavebného zákona,
 • rozhoduje o dočasnom užívaní stavby podľa § 84 stavebného zákona,
 • rozhoduje o zmene v užívaní stavby podľa § 85 stavebného zákona,
 • nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení, nariaďuje navrhnuté úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku podľa § 86 a 87 stavebného zákona,
 • povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení, rozhoduje o dodatočnom povolení stavby podľa § 88-93 stavebného zákona,
 • nariaďuje vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác podľa § 94 stavebného zákona,
 • rozhoduje o vyprataní stavby podľa § 96 stavebného zákona,
 • rozhoduje o zastavení prác na stavbe a zrušení stavebného povolenia podľa § 102 stavebného zákona,
 • nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo obstaranie dokumentácie podľa § 104 stavebného zákona,
 • rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa § 135 stavebného zákona,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad

Požadované vzdelanie:

 • ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie – stavebného smeru
 • prax v odbore vítaná                               

Žiadosti s profesijným životopisom zasielajte na adresu:

Obec Malé Leváre, obecný úrad 177, 908 74 Malé Leváre. alebo na nižšie uvedené e-mailové adresy.

Bližšie informácie podá Adrian Pernecký - 0918 784 812 

Skrabak@amedial.sk