Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Vybavuje:   
Hujsová Oľga
Kontakt: email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  tel: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 Čo vybavíte na matrike:


1.  Žiadosť o uzavretie manželstva

a)  snúbenci , ak aspoň jeden z nich má trvalý pobyt v obci Malé Leváre, snúbenci sa dostavia osobne

Potrebné doklady:
slobodní
platné občianske preukazy
rodné listy (originály)

rozvedení
platné občianske preukazy
rodné listy (originály)
právoplatný rozsudok o rozvode

ovdovelí
• platné občianske preukazy
• rodné listy (originály)
• úmrtný listy bývalého manžela alebo manželky

Upozornenie: ak ide o cirkevný sobáš (v Malých Levároch) snúbenci žiadosť, potvrdenú na matričnom úrade, odovzdajú na farskom úrade a po uzavretí manželstva vydá matričný úrad sobášny list
Poplatky: bez poplatku

b)  snúbenci s trvalým pobytom mimo obce Malé Leváre, snúbenci sa dostavia osobne

Potrebné doklady:
doklady podľa bodu a)
žiadosť o uzavretie manželstva
zmocnenie k uzavretiu manželstva vydané matričným úradom v obvode trvalého pobytu jedného zo snúbencov
Poplatok: 16,50 EUR v hotovosti

c)  snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo mimo miesta trvalého pobytu, snúbenci sa dostavia osobne

Potrebné doklady:
doklady podľa bodu a)

Upozornenie: matrikárka vystaví Zmocnenie na uzavretie manželstva pre matričný úrad, kde sa bude uzatvárať manželstvo, ktoré je platné 6 mesiacov od dátumu vystavenia.
Poplatok: 16,50 EUR v hotovosti

d)  jeden zo snúbencov je neplnoletý, snúbenci sa dostavia osobne

Potrebné doklady:
doklady podľa bodu a)
neplnoletý snúbenec predloží právoplatný rozsudok okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo
Poplatok: bez poplatku
 
e)  jeden zo snúbencov je cudzinec, snúbenci sa dostavia osobne

Potrebné doklady:
občan SR doklady podľa bodu a)
cudzinec predloží:
• doklad totožnosti (pas, občiansky preukaz)
• rodný list
• osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva
• doklad o štátnom občianstve
• doklad o pobyte
• doklad o rodinnom stave
• ak je rozvedený právoplatným rozsudok o rozvode manželstva
• ak je ovdovelý úmrtný list bývalého manžela (manželky)

Doklady musia byť preložené úradným prekladateľom do slovenského jazyka, a v prípade potreby legalizované alebo musia mať osvedčovaciu doložku „Apostille“

Lehota vybavenia: najmenej 14 dní pred sobášom, odporúča sa aj viac (cca mesiac)!
Poplatok: 66 EUR v hotovosti

Predpokladaný dátum sobáša žiadame nahlásiť minimálne 2 týždne pred uzavretím manželstva.
Sobášne obrady sa vykonávajú v sobášnej sieni v Malých Levároch.                                           

V dňoch pracovného pokoja a v štátnych sviatkoch sa sobášne obrady nevykonávajú!

2.  Zápis do osobitnej matriky

Narodenia, sobáše a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine eviduje Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, Bratislava.

 Potvrdenie k uzavretiu manželstva občana (občianky) SR v cudzine

 Spôsob vybavenia:

 • poskytuje sa bezplatne
 • na základe osobnej žiadosti
 • matrikárka upozorní žiadateľa/-ku na nutnosť vyššieho overenia uvedeného potvrdenia na Obvodnom úrade v Malackách

Potrebné dokumenty:

 • preukaz totožnosti

 

 3.  Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode

Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže v zákonnej lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva požiadať o opätovné prijatie predošlého priezviska.
Potrebné doklady:

 • dostaviť sa osobne
 • predložiť žiadosť – k dispozícii na matričnom úrade
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list
 • právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva

Upozornenie: o prijatie skoršieho priezviska treba požiadať na matričnom úrade, v obvode ktorého bolo uzavreté manželstvo

Poplatok: bez poplatku

 

4. Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa

 

 • Súhlasné vyhlásenie nezosobášených rodičov k otcovstvu dieťaťa
 • Občiansky preukaz matky a otca dieťaťa

 • Právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená

 

5. Zápis do knihy úmrtí

 • 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár

 • Občiansky preukaz zosnulého

 • Občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb

 • Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí 5, €

 

6. Osvedčenie podpisu

 • Občan sa musí dostaviť osobne

 • Občiansky preukaz

 • Listina, na ktorej sa osvedčuje podpis

 

Správny poplatok: 1,50 €

 

 

7. Osvedčenie podpisu

 • Platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt u cudzincov
 • originál listiny, ktorej fotokópiu žiadate overiť
 • Poplatky: (platné od 01.10.2012)
 • za osvedčenie každej strany listiny v slovenskom jazyku   1,50 €
 • za osvedčenie každej strany listiny v českom jazyku   3,00

 

Obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných   preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, príp. ak je listina z časti v cudzom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • ak ide o zmenky a šeky

 

8. Žiadosť o výpis alebo odpis z registr atrestov

 • vyplnené tlačivo - k dispozícii na matričnom úrade
 • osobná účasť
 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • 4,- € kolková známka (od 1. 1. 2009 je možné zakúpiť len na pošte)
 • 1,50 € správny poplatok v hotovosti
 • podľa potreby rodný list

V Slovenskej republike môže občan podať žiadosť o výpis alebo odpis na každom orgáne prokuratúry, alebo v obci, ktorá je matričným úradom na predpísaných tlačivách, ktoré žiadateľovi poskytne Obecný úrad Malé Leváre.

Ak občan podá žiadosť v obci, ktorá je matričným úradom je potrebný kolkový poplatok za výpis alebo odpis v hodnote 4 eurá a za overenie správnosti údajov v žiadosti aj správny poplatok v hotovosti 1,50 eura.
Údaje na žiadosti musia byť vyplnené čitateľne a vierohodne, bez prečiarkovania, prepisovania, gumovania, prelepovania, MODRÝM perom. 

 

 

Skrabak@amedial.sk