Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Slobodný prístup k informáciám

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba môže Obec Malé Leváre (ďalej obec) požiadať o sprístupnenie informácie, ktoré má k dispozícii, a to bez preukázania právneho, alebo iného dôvodu, alebo záujmu, pre ktorý informáciu požaduje.

Poskytovanie informácií na žiadosť

Všetky žiadosti o sprístupnenie informácií právnické osoby a fyzické osoby môžu
podávať:
a) písomne, priamo na obecnom úrade v Malých Levároch
b) poštou
c) ústne, priamo na obecnom úrade v Malých Levároch
d) faxom
e) elektronickou poštou

Žiadosť musí obsahovať:
a) komu je určená,
b) kto ju podáva – meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu
c) ktorých informácií sa týka,
d) aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.


Možnosti podávania žiadostí o informácie

 1. emailom - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 2. telefonicky - 00421 347795 122
 3. poštou - Obec Malé Leváre, Obecný úrad Malé Leváre 177, 908 74
 4. osobne - Obecný úrad Malé Leváre (počas stránkových dní)


Lehoty na vybavenie žiadosti

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňujú informácie nevidiacej osobe v prístupnej forme.
 2. V prípade, ak zo závažných technických dôvodov nie je možné vybaviť žiadosť v lehote podľa ods. 1 tohto článku, môže sa lehota predlžiť o ďalších 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní ak sa sprístupňujú informácie nevidiacej osobe v prístupnej forme (slepecké písmo)
 3. Predlženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty podľa ods. 1 tohto článku. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
 4. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnené informácie.


Opravné prostriedky

 1. Proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupnenia informácie môže žiadateľ podať odvolanie a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
 2. Odvolanie sa podáva písomne na Obec Malé Leváre.
 3. O odvolaní rozhoduje starosta obce.
 4. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti je preskúmateľné súdom.


Úhrada nákladov

 1. Informácie sa sprístupňujú spravidla bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.
 2. V prípade, ak technické možnosti obce Malé Leváre nedovoľujú prekopírovanie požadovanej informácie, zabezpečí obec Pliešovce jej prekopírovanie dodávateľským spôsobom, pričom žiadateľ je povinný uhradiť náklady spojené s prekopírovaním. Obec Malé Leváre žiadateľa vopred upovedomí o možnosti prekopírovania dodávateľským spôsobom a o predpokladaných nákladoch.
 3. Úhradu nákladov môže žiadateľ vykonať:
  • poštovou poukážkou,
  • bezhotovostným prevodom na účet obce
  • v hotovosti v pokladni OcÚ
 4. Cenník nákladov na kopírovanie:
  • za prekopírovanie jednej strany formátu A4 0,10 €
  • za prekopírovanie jednej strany formátu A4 farebne 0,15 €
  • za prekopírovanie obojstranne formátu A4 0,18 €
  • za prekopírovanie jednej strany formátu A3 0,18 €
  • za prekopírovanie jednej strany formátu A3 farebne 0,30 €
  • za prekopírovanie obojstranne formátu A3 0,30 €
  • za sprístupnenie na nosiči CD + obálka 2,00 €
 5. Cenník nákladov na doručovanie - poštové služby
  • obálka C6 0,20 €
  • obálka C5 0,30 €
  • obálka C4 1,00 €
  • obálka s doručenkou, do vlastných rúk 1,30 €

 

Skrabak@amedial.sk