Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle §12, ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 30. novembra 2022 o 18:00 v zasadačke obecného úradu v Malých Levároch

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia 
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva
  4. Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Malé Leváre
  5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedu a členov komisií
  6. Voľba členov do rady základnej školy a materskej školy
  7. Schválenie prevodu pozemku pod stavbou Kultúrneho domu. 
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver 

Referendum 2023

pdf-ikona  Rozhodnutie o vyhlásení referenda 
pdf-ikona Informácia pre voliča
pdf-ikona Oznámenie o vytvorení volebného okrsku
pdf-ikona Informácia o delegovaní člena a náhradníka
pdf-ikona Oznam o zverejnení e-mailovej adresy
pdf-ikona Žiadosť o voľbu poštou 

Obchodná verejná súťaž - cesta za cintorínom

pdf-ikona  Oznámenie 
pdf-ikona Podmienky OVS 
pdf-ikona Situácia 

Osobitný zreteľ  - STAVKO

Obec Malé Levár, zastúpená starostom obce zverejňuje zámer prenájmu majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení na základe uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2022

Zámer

Osobitný zreteľ  - Hroboň 

Obec Malé Levár, zastúpená starostom obce zverejňuje zámer prenájmu majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení na základe uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2022

Zámer

Osobitný zreteľ  - Vokle

Obec Malé Levár, zastúpená starostom obce zverejňuje zámer prenájmu majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení na základe uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2022

Zámer

Návrh VZN na rok 2022

Obec Malé Leváre v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzných naridení:

pdf-ikona   VZN o miestnom poplatku za rozvoj
pdf-ikona VZN o poskytovní finančných príspevkov z rozpočtu obce 
pdf-ikona  VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v ZŠ, MŠ a ŠKD

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - 5404/2022 - parcela "E" 637/2

Oznámenie

Osobitný zretel - Volek

Obec Malé Leváre zastúpená starostom obce Adrianom Perneckým v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer :
- predaja majetku obce v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení, a to odpredaj pozemkov reg. “C” parc. č. 620/2 diel č. 1 – ostatná plocha o výmere 33 m2 odčleneného od pozemku reg. “E” parc. č. 620/2 a parc. č. 211/3 - záhrada o výmere 26 m2 odčleneného od pozemku 211/3 zameraných podľa GP č. 106/2021 dňa 1. 12. 2021 zhotoviteľa Mareka Višvadera GEO-MAPA (IČO: 41 405 960) do výlučného vlastníctva žiadateľovi Rudolfovi Volekovi, trvale bytom Malé Leváre 429, 908 74 Malé Leváre za cenu 20,00 EUR/1 m2, celkovú cenu 1180,00 € z dôvodu osobitného zreteľa.

Zámer

Skrabak@amedial.sk