Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Obchodná verejná súťaž - lodenica

pdf-ikona   Obchodná verejná súťaž

Rozpočet na rok 2023

pdf-ikona Príjmová časť 
pdf-ikona  Kapitola 1
pdf-ikona  Kapitola 2
pdf-ikona  Kapitola 3
pdf-ikona Kapitola 4
pdf-ikona Kapitola 5
pdf-ikona Kapitola 6
pdf-ikona Kapitola 7
pdf-ikona Kapitola 8
pdf-ikona Tabuľka 1
pdf-ikona Tabuľka 2

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle §12, ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 15. mája 2023 o 19:00 v zasadačke obecného úradu v Malých Levároch

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia 
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
  4. Revitalizácia zastávky PAD v obci Malé Leváre – M-P vysporiadanie 
  5. Diskusia
  6. Záver 

Osobitný zreteľ - Weinrebová

Obec Malé Levár, zastúpená starostom obce zverejňuje zámer prenájmu majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení na základe uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.10.2022

Zámer

Modernizácia Severnej železničnej trate

Oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti nájdete v prílohe.

Príloha

Návrh všeobecne záväzných nariadení na rok 2023

 pdf-ikona  Návrh VZN 1/2022 o miestnom poplatku za rozvoj
 pdf-ikona Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad 

Referendum 2023

pdf-ikona Žiadosť o špeciálne hlasovanie v referende
pdf-ikona  Rozhodnutie o vyhlásení referenda 
pdf-ikona Informácia pre voliča
pdf-ikona Oznámenie o vytvorení volebného okrsku
pdf-ikona Informácia o delegovaní člena a náhradníka
pdf-ikona Oznam o zverejnení e-mailovej adresy
pdf-ikona Žiadosť o voľbu poštou 

Osobitný zreteľ  - STAVKO

Obec Malé Levár, zastúpená starostom obce zverejňuje zámer prenájmu majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení na základe uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2022

Zámer

Osobitný zreteľ  - Hroboň 

Obec Malé Levár, zastúpená starostom obce zverejňuje zámer prenájmu majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení na základe uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2022

Zámer

Skrabak@amedial.sk