Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Prenájom majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže

IMG 4912

Obec Malé Leváre v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. a) a ust. § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) v spojení s ust. § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“),
v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšiehonávrhu na prenájom nehnuteľného majetku obce - pozemku reg. „C“ parc. č. 4980/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2 , stavby bufetu so súp. č. 446 (zapísaná na LV č. 904)a pozemkov parc. č. 4980/37, parc. č. 1980/38 a parc. č. 1980/39, odčlenených GP č. 10/2014 dňa 24. 02. 2014 Marekom Višavaderom – GEO-MAPA (IČO : 41 405 960)

Podmienky obchodnej verenej súťaže

pdf-ikona

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 

V zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 20.07.2022 o 17:00 v zasadačke obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
 4. Voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2022-2026 – určenie počtu poslancov OZ, úväzku starostu obce, počtu volebnýh obvodov
 5. Prenájom, predaj pozemkov v RO
 6. Žiadosť o odpredaj pozemku – R. Volek
 7. Potvrdenie os. zreteľa - Harušťák
 8. Výstavba učební, jedálne a telocvične (areál ZŠ)
 9. Odpredaj pozemku pod TS – ZSDIS, a. s.
 10. Budovanie sietí – pozemky pri Maxianovi
 11. Územný plán obce Malé Leváre
 12. Rôzne
 13. Záver

 

Osobitný zreteľ - Harušťák Rudolf

Obec Malé Leváre zverejňuje zámer predaja majetku obce formou osobitého zreteľa

Zámer

Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov

Volby 2022 uvodny bannerRozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktorým boli vyhlásné voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v rovnaký deň ich konania podľa § 195a ods. 1 prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na sobotu 29. októbra 2022.

Rozhodnutie
Voľby do orgánov samosprávy obci
Voľby do orgánov samosprávnyvh krajov

Všeobecné informácie: 

pdf-ikona Počet obyvateľov obce Malé Leváre
pdf-ikona Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
pdf-ikona Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

 

Voľby do orgánov samosprávy:  erb 
pdf-ikona  Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov

 

Voľby do samosprávnych krajov:  erb BSK
pdf-ikona   

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa základnej školy

P7280005Obec Malé Leváre podĺa §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyhlasuje váberové konanie na obsadenie riaditeľa základnej školy v Malých Levároh s nástupom od 1.8.2022

Podmienky výberového konania

Prenájom majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže p.č. 5680/341

Obec Malé Leváre v zmylse §9a ods. 1, písm. a) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v zznení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku obce formou výberu najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky OVS

Prenájom majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže p.č. 600

Obec Malé Leváre v zmylse §9a ods. 1, písm. a) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v zznení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku obce formou výberu najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky OVS

Predaj majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže p.č. 10911

Obec Malé Leváre v zmylse §9a ods. 1, písm. a) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v zznení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku obce formou výberu najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok obchodnej verejnej súťaže.

Oznámenie
Podmienky OVS
Situácia

Predaj majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže p.č. 11686

Obec Malé Leváre v zmylse §9a ods. 1, písm. a) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v zznení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku obce formou výberu najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok obchodnej verejnej súťaže.

Oznámenie
Podmienky OVS
Situácia

Skrabak@amedial.sk