Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Predaj majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže p.č. 10911

Obec Malé Leváre v zmylse §9a ods. 1, písm. a) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v zznení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku obce formou výberu najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok obchodnej verejnej súťaže.

Oznámenie
Podmienky OVS
Situácia

Predaj majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže p.č. 11686

Obec Malé Leváre v zmylse §9a ods. 1, písm. a) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v zznení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku obce formou výberu najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok obchodnej verejnej súťaže.

Oznámenie
Podmienky OVS
Situácia

Výstavba rekreačného areálu Malé Leváre v RO Rudava

rekreacny areal Male LevareObec Malé Leváre informuje verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“).

 

 
a) Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky, oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť „Výstavba rekreačného areálu Malé Leváre“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona,


b) 
Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona začal správne konanie v predmetnej veci podľa § 18 ods. 3 zákona č, 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov dňom 20.12.2021 doručeným zámeru navrhovateľom.

c) Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.

d) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti:
-povolenie pre vydanie stavebného povolenia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  
-povolenie vodnej stavby v zmysle zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v súlade s § 66 stavebného zákona

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/vystavba-rekreacneho-arealu-male-levare

 

Stavebný úrad - verejná vyhláška

pdf-ikona Kolaudačné rozhodnutie SÚ 619/2021 

Obec Malé Leváre - Zverejnenie

pdf-ikona  Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku dieťaťa  . . .  

Obec Malé Leváre - Zverejnenie

pdf-ikona  Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ . . . 

Obec Malé Leváre - Zverejnenie

pdf-ikona  Návrh VZN - Štatút rekreačnej oblasti Rudava Malé Leváre 

Obec Malé Leváre - Zverejnenie

pdf-ikona Návrh VZN o ochrannom pásma pohrebiska na území obce Malé Leváre

Odbor životného prostredia - výrub drevín

pdf-ikona  Výrub drevín - OcUML-553/2021 
Skrabak@amedial.sk