Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 

V zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 20.07.2022 o 17:00 v zasadačke obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
 4. Voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2022-2026 – určenie počtu poslancov OZ, úväzku starostu obce, počtu volebnýh obvodov
 5. Prenájom, predaj pozemkov v RO
 6. Žiadosť o odpredaj pozemku – R. Volek
 7. Potvrdenie os. zreteľa - Harušťák
 8. Výstavba učební, jedálne a telocvične (areál ZŠ)
 9. Odpredaj pozemku pod TS – ZSDIS, a. s.
 10. Budovanie sietí – pozemky pri Maxianovi
 11. Územný plán obce Malé Leváre
 12. Rôzne
 13. Záver

 

Skrabak@amedial.sk