Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Prenájom majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže

IMG 4912

Obec Malé Leváre v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. a) a ust. § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) v spojení s ust. § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“),
v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšiehonávrhu na prenájom nehnuteľného majetku obce - pozemku reg. „C“ parc. č. 4980/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2 , stavby bufetu so súp. č. 446 (zapísaná na LV č. 904)a pozemkov parc. č. 4980/37, parc. č. 1980/38 a parc. č. 1980/39, odčlenených GP č. 10/2014 dňa 24. 02. 2014 Marekom Višavaderom – GEO-MAPA (IČO : 41 405 960)

Podmienky obchodnej verenej súťaže

pdf-ikona

Skrabak@amedial.sk