Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

 

Prenájom pozemkov v RO Rudava

Prenajom pozemkov ROObecné zastupiteľstvo v Malých Levároch na svojom zasadnutí dňa 21.8.2015 schválilo znenie nájomnej zmluvy na pozemky okolo jestvujúcich chát, nachádzajúcich sa v rekreačnej oblasti Rudava Malé Leváre.

 

 Cena za prenájom pozemkov okolo chát je nasledovná:

 1. Chata pri vode

  1. časť pozemku od zadnej strany chaty po hranicu pozemku, ktorá susedí s pobrežným pozemkom - 1 € / m2
  2. časť pozemku od zadnej strany chaty po cestu (po hranicu, ktorú určí obec ako koniec pozemku) do výmery 250m2 - 0,70 € / m2
  3. časť pozemku od zadnej strany chaty po cestu (po hranicu, ktorú určí obec ako koniec pozemku) nad výmeru 250m2 - 0,50 € / m2 (v prípade že výmera pozemku bude napr. 255m2, počíta sa celá výmera 255m2 sumou 0,50 € / m2 )
 2. Chata, ktorá sa nenachádza pri vode, respektíve kde hranica pozemku okolo chaty nesusedí s pobrežným pozemkom

  1. časť pozemku v okolí chaty do výmery 250m2 - 0,50 € / m2
  2. časť pozemku v okolí chaty nad výmeru 250m2 - 0,40 € / m2 (v prípade že výmera pozemku bude napr. 255m2, počíta sa celá výmera 255m2 sumou 0,40 € / m2 )
 3. Odpredaj pozemku pod plánovanú a pod jestvujúcou výstavbu

  1. plánovaná výstavba 40 € / m2 - chata pri vode
  2. plánovaná výstavba 25 € / m2 - chata, ktorá sa nenachádza pri vode
  3. jestvujúca výstavba 100 € / m2 v prípade stavby postavenej v rozpore so stavebným zákonom

Postup uzatvorenia nájomnej zmluvy:

 1. Záujemca o prenájom pozemku okolo chaty (vlastník chaty) podá žiadosť na obecný úrad Malé Leváre, v ktorej bude uvedené meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, telefónny kontakt, parcelné a súpisné číslo chaty, okolo ktorej má záujem pozemok prenajať.

 2. Súčasťou žiadosti je geometrický plán - návrh (neoverený a nezapísaný na katastri nehnuteľností, aby bolo možné ho v prípade pripomienkovania meniť). Až po odsúhlasení návrhu geometrického plánu obecným úradom Malé Leváre, bude tento návrh na jeho pripomienkovanie zaslaný dotknutým osobám - vlastníkom susediacich pozemkov, aby sa vyjadrili k hraniciam predmetného pozemku. Ak sa do stanoveného termínu (30 dní) dotknuté osoby nevyjadria, bude sa to považovať ako súhlas s navrhnutým umiestnením hranice predmetného pozemku.

 3. V prípade pripomienkovania návrhu umiestnenia hranice predmetného pozemku, budú tieto pripomienky po ich odsúhlasení zo strany obecného úradu Malé Leváre zahrnuté do návrhu geometrického plánu, ktorý bude následne po jeho odsúhlasení všetkými dotknutými osobami vložený na zápis do katastra nehnuteľností. Takýto geometrický plán bude tvoriť prílohu nájomnej zmluvy. Geometrický plán odporúčame vyhotoviť aj so zakreslením skutkového stavu nehnuteľnosti, to znamená so všetkými stavbami postavenými v rozpore so stavebným zákonom.
 4. Záujemca o prenájom pozemku okolo chaty bude po splnení vyššie uvedených podmienok vyzvaný obecným úradom Malé Leváre na podpis nájomnej zmluvy.

Podmienkou vybudovania oplotenia bude splnenie všetkých podmienok uvedených v nájomnej zmluve ako napríklad vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod stavbami vybudovanými v rozpore so stavebným zákonom. 

 pdf-ikona

vzor nájomnej zmluvy 

 

Skrabak@amedial.sk