Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Karta RUDAVA

RO RudavaV súvislosti s prijatím Všeobecne záväzného nariadenia obce Malé Leváre č. 4/2014 - štatút rekreačnej oblasti RUDAVA boli zavedené nové podmienky vstupu a pohybu v rekreačnej oblasti.

 

 

 • Bez povolenia obce Malé Leváre je v celej rekreačnej oblasti zakázané stanovanie a kempovanie mimo ATC RUDAVA a platí zákaz státia s motorovými vozidlami mimo vyhradených parkovísk. 
  • mapu zobrazujúcu miesta, kde je dovolené stanovanie a kempovanie s povolením obce Malé Leváre a státie s motorovým vozidlom mimo vyhradených parkovísk spolu so spôsobom státia nájdete tu.
  • státie mimo vyhradených parkovísk na miestach, kde spôsob státia nie je určený je dovolené vo vzdialenosti minimálne 15m od vodnej plochy. 
  • státie s motorovými vozidlami na pláži pri poľovníckej chate je možné len od 10.9. do 15.3 kalendárneho roka.
 • Povolenie na stanovanie a parkovanie mimo vyhradených parkovísk vydáva obec Malé Leváre formou Karty RUDAVA, ktorá musí byť počas státia motorového vozidla umiestnená na viditeľnom mieste za čelným sklom a počas stanovania pripnutá na stane - karavane tak, aby bola viditeľná.
 • Kartu RUDAVA môže získať len osoba staršia než 18 rokov. Povolenie na stanovanie osoby staršie než 15 rokov.
 • V zmysle dohody medzi obcou Malé Leváre a MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre musia členovia MO SRZ rešpektovať právo na súkromné vlastníctvo tým spôsobom, že nebudú vstupovať na oplotené pozemky v RO Rudava za účelom výkonu rybárskeho práva.

Karta RUDAVA

 1. Člen MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre
  • karta sa vydáva na obdobie kalendárneho roka od 1.1. do 31.12,
  • kartu môže získať každý člen organizácie s platným členstvom, ktorým sa preukáže pred vydaním karty,
  • na karte budú uvedené dve EČV. Vjazd bude možný len s jedným osobným motorovým vozidlom s EČV uvedeným na karte.
 2. Občan Malých Levár
  • kartu môže získať len občan, ktorý má nahlásený trvalý pobyt v obci Malé Leváre,
  • karta bude vydaná len občanovi, ktorý má uhradené všetky záväzky voči obci Malé Leváre.
 3. Majiteľ rekreačnej chaty
  • karta sa vydáva na obdobie od 1.4 do 31.3 nasledujúceho roka a je platná len po dobu jedného roka,
  • kartu môže získať len jeden majiteľ chaty v RO Rudava zapísaný na LV, ktorý má vlastnícky vzťah k danej nehnuteľnosti,
  • pre majiteľa chaty, slúžiacej pre osobnú rekreáciu sa vydá jedna karta, na ktorej budú uvedené dve EČV. Vjazd bude možný len s jedným osobným motorovým vozidlom s EČV uvedeným na Karte. Majiteľovi chaty, ktorý dovŕšil vek 62 rokov, budú vydané dve karty s podmienkami ako pre hore uvedenú jednu kartu,
  • karta bude vydaná len jednému vlastníkovi chaty, ktorý má k 31.3. v roku, v ktorom o kartu požiadal uhradené všetky záväzky voči obci Malé Leváre a poplatky, ktoré mu obec vyrubuje,
  • pre majiteľa chaty, slúžiacej pre osobnú rekreáciu, ktorý má k pozemku okolo chaty uzatvorenú s obcou Malé Leváre zmluvu o nájme, alebo pozemok okolo chaty vlastní, bude vydaných toľko Kariet, koľko parkovacích miest bude na prenajatom pozemku, alebo pozemku vo vlastníctve majiteľa chaty vytvorených, najviac však 5 kariet.

Ako získať kartu RUDAVA

 1. Záujemca si podá na obecný úrad Malé Leváre žiadosť o vydanie karty. (možnosť aj telefonicky na 034 / 7795 128) 
 2. K žiadosti je potrebné doložiť:
  • Meno a Priezvisko,
  • EČV pre ktoré bude karta vydaná,
  • Číslo platného povolenia na rybolov.
 3. Pri vyzdvihnutí karty RUDAVA sa člen MO SRZ ML - VL preukáže platným povolením na rybolov a občianskym preukazom.
 4. Pri vyzdvihnutí karty RUDAVA sa občan Malých Levár a vlastník rekreačnej chaty preukáže občianskym preukazom.

 

Skrabak@amedial.sk