Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Zápis detí do materskej školy

zapis-1423505386 0Riaditeľka Materskej školy, Malé Leváre č. 411 v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 po dohode so zriaďovateľom obce Malé Leváre oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa  budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 vo forme elektronickej prihlášky, zverejnenej na webovej stránke materskej školy www.msmalelevare.edupage.org.

 

V prípade, že zákonný zástupca nemá možnosť elektronickej komunikácie, žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy  je možné si vyzdvihnúť, prípadne podať (bez osobnej prítomnosti dieťaťa a za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení) každý utorok (5.5., 12.5., 19.5., 26.5.), v čase od 10:00 h. do 11:00 h., na riaditeľstve materskej školy, Malé Leváre č. 411.

Podanie žiadosti je možné aj zaslaním poštou či vhodením do poštovej schránky pri vstupe do budovy Materskej školy Malé Leváre č. 411.

V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje (priloží sa dodatočne).

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí budú vydané do 30.6.2020a posielané poštou. V prípade, že v danom čase sa prevádzka obnoví, riaditeľka Materskej školy Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá v priestoroch riaditeľstva Materskej školy č. 411.

Skrabak@amedial.sk