Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Obecný vodovod

obecny vodovodNechali sme si spraviť hydrologický prieskum studne v materskej škole v rámci ktorého bola vykonaná čerpacia skúška, rozbor vody a samozrejme mechanické a chemické čistenie. 
Záver z hydrologického prieskumu:
"Dňa 24.3.2015 bola zvrtu HGL-1 odobratá vzorka podzemnej vody na základný fyzikálno - chemický rozbor a 31.3.2015 bola odobratá vzorka podzemnej vody na úplný rozbor podzemnej vody v zmysle „Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z.“. Voda je zaťažená mierne zvýšenými koncentráciami železa v oboch odberoch (0,389 a 0,38 mg/l) kde norma na Fe je 0,2 mg/l a zníženými hodnotami rozpusteného kyslíka. NV č. 354/2006 povoľuje prekročenie medznej hodnoty až do 0,5 mg/l ak ide o železo z geologického podložia a ak nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody. Podzemná voda v rozsahu ostatných analyzovaných parametrov spĺňa kritériáNV č. 354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu."

Kompletnú záverečnú správy z hydrologického prieskumu nájdete tu

 

 

Skrabak@amedial.sk